Výzva

Výzva na predloženie ponuky na poskytnutie služby (zadávanie podprahovej zákazky )

1. Identifikácia objednávateľa: osoba podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní

Názov: Urbárske družstvo v Rejdovej
IČO: 36 216 321
Sídlo:
Obec (mesto): Rejdová
PSČ: 049 26
Ulica: Rejdová č.77
Kontaktná osoba: Slavomír Tomášik
Telefón: (+421) 058 7940 226
Fax: 058/ 732 99 26
Mobil: (+421) 0905 866 187 0905 921 307
email: info@urbar-rejdova.sk

2. Názov zákazky na poskytnutie služby:

Časť A : Projekt budovania protipožiarnych pásy
Časť B : Projekt ozdravných opatrení v poškodených lesoch obhospodarovaných Urbárskym družstvom v Rejdovej

ČASŤ A : Predpokladaná hodnota zákazky predstavuje rozpätie do 108779 € bez DPH (3277076,15SKK)
ČASŤ B : Predpokladaná hodnota zákazky predstavuje rozpätie do 475 349 € bez DPH (14320363,97 Skk)

3. Miesto dodania zákazky: Lesné oblasti : Veporské Vrchy, Stolické Vrchy - časť sever a Revúcka vrchovina, Rožňavská kotlina

4. Kategória služby (podľa prílohy č. 2 alebo 3 k zákonu č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní ) 27 Ostatné služby

5. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: ÁNO

Časť A : Projekt budovania protipožiarnych pásy
Časť B : Projekt ozdravných opatrení v poškodených lesoch obhospodarovaných Urbárskym družstvom v Rejdovej

Množstvo alebo predmet zákazky : podľa projektovej dokumentácie , ktorá tvorí súčasť súťažných podkladov

6. Možnosť predloženia variantných riešení: NIE

7. Trvanie zmluvy: roky 2010,2011,2012

8. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:

Predmet obstarávania bude financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ.
Financovanie z iných zdrojov - Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 -Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení Predávajúcemu sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr, min. 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

9. Podmienky účasti uchádzačov:

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, § 26 zákona č. 25/2006 Z.z. o VO Na základe § 26 ods. 1 písm. f uchádzač predloží aktuálny doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky, alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou

Technická a odborná spôsobilosť, §28 zákona č. 25/2006 Z.z. o VO

Čestné prehlásenie uchádzača, že nebol trestaný za majetkový trestný čin, že voči nemu nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii ani nebol voči nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, že nemá evidované nedoplatky poistného v sociálnej poisťovni a v zdravotných poisťovniach, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, a takisto že nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, že neporušil v predchádzajúcich piatich rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu, a zároveň prehlásenie o zamestnávaní dostatku pracovníkov na zabezpečenie položiek predmetu obstarávania, o ktoré sa uchádzač v ponuke uchádza (neplatí pre uchádzača na dodávku sadeníc lesných drevín) – je potrebné predložiť originál alebo úradne osvedčenú kópiu

Ďalej sa požaduje predložiť:

  • prehľad o kapacite vlastných, resp. zmluvných pracovníkov, resp. živnostníkov a o odborných riadiacich pracovníkoch,
  • fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie zamestnávateľom, musí doložiť doklad o odbornej spôsobilosti potrebnej na výkon práce podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zabezpečenie BOZP,
  • prehľad a doklad o tom usvedčujúci o technicko-výrobnom vybavení strojmi, mechanizmami, prepravnými prostriedkami, ktoré navrhovateľ vlastní alebo má k dispozícii a ktoré môže nasadiť na vykonanie prác podľa predmetu súťaže.

10. Poskytovanie súťažných podkladov :

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je určená do: 18.01.2010 14:00

Súťažné podklady sa budú vybratým osloveným záujemcom poskytovať spolu s výzvou na predloženie ponuky. Záujemcom, ktorí prejavia záujem o túto zákazku na základe zverejnenej výzvy budú súťažné podklady poskytnuté bezplatne, na základe písomnej žiadosti záujemcu. Ponuku môže predložiť uchádzač, ktorému osoba podľa § 7 poskytla súťažné podklady a ktorého vyzvala na predloženie ponuky.

11. Úhrada za súťažné podklady: nevyžaduje sa

12. Lehota na predkladanie ponúk do: 29.01.2010 do 10.00 hod.

13. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:

Názov: Urbárske družstvo v Rejdovej
Sídlo:
Obec (mesto): Rejdová
PSČ: 049 26
Ulica: Rejdová č.77

Označenie obálky : Súťaž – „ Názov súťaže “ Neotvárať

Otváranie obálok sa uskutoční dňa : 29.01.2010 o 10: 30 hod v sídle osoby podľa § 7 zákona verejnom obstarávaní

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

14. Elektronická aukcia : nepoužije sa

15. Kritériá na hodnotenie ponúk:

1. Najnižšia cena v €

16. Doplňujúce informácie:

a) Osoba podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup VO na predmet zákazky ak mu nebude schválený nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 – Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení. Bližšie informácie sú v súťažných podkladoch.

17. Lehota viazanosti: 31.03.2010

18. Ostatné : Podrobnosti súvisiace s vypracovaním ponuky sú podrobne uvedené v súťažných podkladochV Rejdovej, 23.12.2009

Slavomír Tomášik
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie : Erika Szabadosová
Registračné číslo : V0015-009-2001

Urbárske družstvo v Rejdovej © 2009 -2011

Website by:  inMAD Design